İnsan Kaynakları Politikamız

  • Şirket faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, personelin seçilmesi ve işe alınmasıyla ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak
  • Personelimizin işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişmeden ve değerlendirmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek.
  • Personelin şirket içi gelişimlerini sağlayan, daha fazla sorumluluk almaya istekli olanların en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve hayata geçirmek.
  • Firma insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşullarını izlemek amaçlı bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak.
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek  yenilik sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
  • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasını sağlamak,
  • Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak
KAPASİTEMİZ 200 TON'A ÇIKTI 0000-00-00